Fagplan for visuelle kunstfag.

Kulturskolen har egen fagplan i de visuelle kunstfag. Les den ved å klikke på fanen for fagplan.

Fagplanen for visuell kunst


Kulturskolen i Oppegård
Fagplan for Visuelle Kunstfag

September 2010
Fra tidenes morgen har mennesker satt spor etter seg i sine fysiske omgivelser. Vi har gitt form til en verden av ting, der symboler, farger og dekor har fått betydning. Likeså har framstilling av mennesker, dyr og tegn på hulevegger eller bark, skinn og tre gitt glede og mening i rituell og religiøs sammenheng. Bilder er skapt i alle kulturer, og av voksne og barn til alle tider. (Rammeplan 2003:40)
Det visuelle språket har sine virkemidler, form, farge og komposisjon, på lik linje med vårt talespråk som har sine regler og grammatikk.
Med dette språket tas tegning og maleri, trykketeknikker, tredimensjonalt arbeid med skulptur, digitale bilder, film og animasjoner, og mange andre teknikker i bruk for å fortelle noe.
I visuelle kunstfag skal elevene ta del i ulike teknikker innenfor de visuelle uttrykksformene. De skal bli kjent med og benytte ulike redskaper og materialer. Det er lagt opp slik at den enkelte kulturskoleelev skal få utvikle sine egne individuelle uttrykk og ferdigheter innenfor de ulike disipliner i faget. Skapergleden skal vekkes og oppleves.
Kjernen i det visuelle kunstfaget er de kreative, skapende prosessene og resultatene (produktene), som kommer til utrykk nettopp gjennom bruk av disse estetiske virkemidler. Ofte kan selve materialene gi inspirasjon til utforskning av muligheter. Mestringsopplevelser kommer gjerne i møte med nye teknikker, og veiledningen skal legges til rette for frihet i tankeprosesser og arbeidsprosesser.
Gjennom utstillinger og formidling av kulturskolens arbeid med visuelle kunstfag, vil elevene oppleve å bli synliggjort. Synliggjørelsen styrker selvtilliten som igjen styrker mennesket. Å møte andre uttrykksformer i prosjekter og kommunisere på tvers av ulike fag vil styrke elevene sosialt og øke forståelsen for betydningen av samarbeid og dets muligheter.

OVERORDNETE MÅL: Elevene skal:
·         oppleve skaperglede i arbeid med konkrete materialer og visuell form.
·         utvikle kunnskap og gjøre erfaringer med visuelle virkemidler og uttrykksformer
·         utvikle sin visuelle uttrykksevne, fantasi og formsans
·         oppøver tålmodighet og selvkontroll i arbeidet
·         arbeide med å gi form til egne ideer, opplevelser og følelser i selvstendige uttrykk
·         utvikle en kritisk bevissthet om visuelle virkemidler og kommunikasjon og få en respekt for faget
·         møte profesjonell kunst som gir kunnskap og inspirerer til egen skapende virksomheter.
·         utvikle evnen til vurdering av egne og andres produkter og evnen til refleksjon omkring den kreative prosessen.

VISUELL KUNSTFAGS TILBUD:
Undervisningen i visuelle kunstfag ved Oppegård kulturskole omfatter følgende punkter, som i det konkrete arbeidet veves sammen i en meningsfylt helhet:
·         Skapende arbeid
·         Materialkunnskap og materialbruk
·         Teknikk og redskapsbruk
·         Møte med visuell kunst, arkitektur og design
·         Utstillinger, presentasjon og formidling
·         Visuell kunst i møte med andre fagområder


LÆRINGSMÅL for det 2 dimensjonale uttrykket:
Elevene vil bli introdusert for og undervist i:
·         Grunnleggende teknikker innen tegning, form og farge
·         En rekke ulike uttrykksformer, materialer og teknikker
o   Bruk av blyant
o   Bruk av kullstift
o   Bruk av pastellkritt
o   Vannbasert maling/akryl
o   Grafikk og tekstiltrykk
o   Tegning og maling på gips
o   Maling på lerret ved staffeli
o   Bruk av blekk
o   foto
·         Primærfargene og blanding av disse
·         Ulike redskaper til ulike uttrykk
·         Fra skisse til opprydding

LÆRINGSMÅL for det 3 dimensjonale uttrykket:
Elevene vil bli introdusert for og undervist i:
·         Grunnleggende teknikker innen skulptur
·         En rekke ulike uttrykksformer, materialer og teknikker
o   Fra storyboard til animasjonsfilm – alle faser i animasjonsarbeid
o   Bruk av aluminiumstråd / plastelina for å skape 3 dimensjonal form
o   Bruk av gips for å skape 3 dimensjonal form
o   Vannbasert maling/ akryl
o   Tegning og maling på gips
o   Kulissemaling ved staffeli
o   Leire /betong
·         Primærfargene og blanding av disse
·         Ulike redskaper til ulike uttrykk.
·         Fra skisse til opprydding


ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN:
Undervisningen i visuelle kunstfag organiseres i grupper av inntil 12 elever, en kveld i uken og varigheten er 2 klokketimer.
Gruppene vil bli satt sammen etter vurdering av alder, forutsetninger og ønsker.

VURDERING OG MÅLOPPNÅELSE
Eleven har nådd målsettingene for fagplanens innhold når alle emner i planen er gjennomgått
og kan utføres på en tilfredsstillende måte.
 I løpet av et skoleår skal eleven ha deltatt ved minst 2 utstilling ( ønskelig med flere) og 2 samarbeidsprosjekt med andre uttrykksformer ved Kulturskolen (ønskelig med flere).
Elever og foresatte skal ved avslutning av skoleåret orienteres om hvordan arbeidet harforegått, og hvilke resultater som er oppnådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje
videre.